Posturi vacante

ACTORI MINUTORI PAPUSI MARIONETE

Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale de executie vacante, pe perioadă nedeterminată, după cum urmează :

2 POSTURI DE ACTORI MINUTORI PAPUSI MARIONETE , STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE , GRAD PROF. DEBUTANT,VORBITORI DE LIMBA SÂRBA

Pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant candidații trebuiesă îndeplinească următoarele condiții generale, conf.art.3 al Regulamentului

 • cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
 • are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
 • are capacitate deplină de exercițiu ;
 • are stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de alte unități sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz de vechime potrivit cerințelor postului scos la concurs ;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsori a unor fapte de corupție sau a unor infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. studiisuperioare –actorie cu licență
 2. abilități de comunicare
 3. disponibilitate pentru lucru în echipă
 4. vorbitori de limba sarba

Concursul se desfășoară după cum urmează :

Probe de concurs

 1. Selectia dosarelor ;
 2. Proba practică
 3. Interviul ;

Calendarul desfasurarii concursului

 • Publicarea anunțului 12.12.2018
 • Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților la secretarul comisiei 12.12.2018-27.12.2018 /ora 12
 • Selecția dosarelor de către membrii comisiei de concurs 28.12.2018
 • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 28.12.2018
 • Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor 28.12.2018
 • Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor privind selecți adosarelor 28.12,.2018
 • Susținerea probei practice 09.01.2019/ora 10
 • Afișarea rezultatelor în urma probei practice 09.01.2019
 • Depunerea contestațiilor la proba practice 09.01.2019
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor 09.01.2019
 • Interviul 10.01.2019 /ora 10
 • Afișarea rezultatelor în urma interviului 10.01.2019
 • Depunerea contestațiilor privind rezultatele interviului 10.01.2019
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba de interviu 11.01.2019
 • Afișajul rezultatului final al concursului 11.01.2019

Tematica de concurs:

 1. Interpretare rol
 2. Recitarea unui monolog ,poezie
 3. Minuire păpuși
 4. Miscare scenica

Conform art.6 al Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs ;
 • copie a actului de identitate ;
 • copie a carnetului de muncă ;
 • adeverință de vechime în muncă ;
 • cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu celpuțin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățiile sanitare abilitate ;
 • diplomă de studii original și copie;
 • curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate contine, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în format standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copia actului de identitate ,copiile documentelor de studii și carnetul de muncă, după caz , adeverințele de vechime vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor acestora.

Termenul de depunere a dosarelor pentru concurs 12.12.2018-27.12.2018/ora 12

Probele se vor desfășura la sediul teatrului în Timișoara ,B-dul Regele Carol I nr.3

Relații suplimentare la telefon 0256/493049 – Resurse umane.